Πολιτική Απορρήτου

   Στοιχεία Εταιρείας

                                                                                          ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε.

                                                                                          ΑΦΜ: 999046010 , Δ.Ο.Υ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

                                                                                          2ο ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

                                                                                          ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 601 00

 

ΓΕΝΙΚΑ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Κλινική για την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, συνοδών, οικείων και κάθε είδους συμπαραστατών αυτών, επισκεπτών και συνεργατών της κλινικής, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας (νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες).  Η κλινική λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, των πελατών και των επισκεπτών της  και για το  λόγο αυτό εφαρμόζει την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου, η οποία διασφαλίζει  υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε εσείς ή ο ασφαλιστικός σας φορέας, επιλέγοντας να λάβετε υπηρεσίες υγείας από την κλινική μας, είτε δεδομένα υγείας που προκύπτουν από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας και από τον τηρούμενο ιατρικό φάκελο σας.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τα δεδομένα που αφορούν τους νοσηλευόμενους / ασθενείς συλλέγονται απευθείας από τους ίδιους τους ασθενείς η συμπαραστατούντες  αυτών και από τεκμηριωμένες πληροφορίες / έγγραφα που οι ίδιοι παρέχουν  καθώς και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπως ιατρούς και εργαστήρια που παρέχουν δεδομένα υγείας όπως παραπεμπτικά, αναλύσεις, διαγνωστικά αποτελέσματα κα. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η κλινική. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η κλινική είναι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα αλλά και «ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»,   τα οποία περιλαμβάνουν γενετικά, βιομετρικά και δεδομένα που αφορούν την υγεία,  πληροφορίες δηλαδή που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών που αναφέρονται στην παρ 4 της παρούσης, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Η κλινική σε περίπτωση όπου θα απαιτηθεί αλλαγή / μεταβολή στη φύση των δεδομένων του νοσηλευόμενου/ νοσηλευθέντα η/και του άμεσα ασφαλιζόμενου, τέτοιου είδους ώστε η χρήση τους να απαιτεί   επιπλέον ενημέρωση και εκ νέου λήψη της συγκατάθεσης του, προβαίνει άμεσα σε  ενημέρωση του πελάτη με κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους  πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, που αφορά την τροποποίηση, επικαιροποίηση, ενημέρωση και την τήρηση των εν λόγω αρχείων.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Το  νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων  που διέπει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την λειτουργία της κλινικής,  συνίσταται βασικά από τον αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) αλλά και από κάθε νόμο ή κανονισμό που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και από κάθε εθνική νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα και ειδικότερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. Ενδεικτική νομοθεσία:  Ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Ν.2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας, Ν.2619/1998 Σύμβαση για τα Ανθρώπινα  δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, Ν. 3471/2006 «Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», Ν. 2774/99 σχετικά με το ιατρικό απόρρητο,  Σχετικές Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

 

ΣΚΟΠΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, η κλινική νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ασθενών, νοσηλευόμενων, ασφαλισμένων άμεσα η έμμεσα, καθώς και νόμιμα συμπαραστατούντων των ασθενών, για την ολοκλήρωση του Ιατρικού Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την εισαγωγή, νοσηλεία, παρακολούθηση, ιατρική  & φαρμακευτική αγωγή, διάγνωση, διεκπεραίωση ασφαλιστικών θεμάτων, πληρωμή, εξαγωγή ασθενούς και την έκδοση βεβαιώσεων. Οι βασικοί σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων σας από την κλινική, οι οποίοι περιγράφονται στη συνέχεια, καθιστούν την διαδικασία σύννομη: Η Κλινική διατηρεί και επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα  που της παρέχετε εσείς ή έτερο πρόσωπο για λογαριασμό σας, α) με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας την οποία έχετε υπογράψει ή έχει υπογράψει έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό σας, β)  για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας (οι πληροφορίες σχετίζονται με ενέργειες που αφορούν άμεσα την κατάσταση της υγείας σας), γ) για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης έναντι του δημοσίου και οργανισμών η και συμφέροντος της Κλινικής, δ) βάση της συγκαταθέσεώς σας.   Η κλινική διατηρεί και επεξεργάζεται ειδικής κατηγορίας δεδομένα (δεδομένα υγείας), ήτοι ιατρικό ιστορικό, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις κα που προσκομίζετε εσείς ο ίδιος ή έτερο φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό σας και τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν κατά την νοσηλεία σας, α) με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών – υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης & θεραπείας, β) την διαχείριση υποχρεώσεων έναντι υγειονομικών οργανισμών, φορέων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης,  β) τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, αφού τα ιατρικά δεδομένα συνιστούν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του ιατρικού έργου, γ) και τη ρητή συγκατάθεσή σας και την αποδοχή των όρων συνεργασίας μαζί μας. 

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Η λήψη συγκατάθεσης από μέρους σας κατά την εισαγωγή σας στην κλινική είναι απαραίτητη καθότι: α) Επιβεβαιώνουμε την ενημέρωση και την πληροφόρηση σας, β) Επαληθεύουμε την ακρίβεια των στοιχείων σας, γ) Προσδιορίζουμε για την ασφάλεια σας τα εξουσιοδοτημένα άτομα που εσείς επιλέγετε ως συνοδούς ή εκπροσώπους σας, δ) σας δίνεται πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων που ενδεχομένως επιθυμείτε. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον νοσηλευόμενο/ πελάτη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων  ιατρικών Υπηρεσιών ή ακόμη και την μονομερή αναστολή της παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους της κλινικής και μάλιστα  αζημίως. Η κλινική διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε περαιτέρω ενημερώσεις και αιτήματα παροχής συγκατάθεσης προς τους πελάτες της, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται και σε κάθε περίπτωση θα προβαίνει στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Οι πελάτες της κλινικής έχουν δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η κλινική Ελπίδα & το περιεχόμενο τους και η διαδικασία άσκησης των οποίων προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η άσκηση των δικαιωμάτων των νοσηλευόμενων / ασφαλισμένων γίνεται δωρεάν με γραπτό αίτημα στον υπεύθυνο ασφάλειας Δεδομένων της κλινικής (DPO). Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα :  Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από την κλινική, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησης τους. Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή και ενήμερα. Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών πληροφοριών, ώστε να καταστούν πλήρη όπως έγγραφα ιατρικού ιστορικού κτλ.  Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων νοσηλευόμενων / ασφαλισμένων παρέχεται μόνο στις εξής περιπτώσεις : i. όταν παρέλθει το υποχρεωτικό  χρονικό διάστημα διατήρησης αρχείου που ορίζει ο νόμος η σε περίπτωση που  το υποκείμενο της πληροφορίας δεν είναι εν ζωή, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.  Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα η ιατρό τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στην κλινική.  Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει στην Κλινική κατά την εισαγωγή σας.  Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.  Για όλα τα ανωτέρω, για αιτήματα σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κλινική στα στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Η κλινική εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των αιτήσεων των πελάτων της σχετικά με τα δεδομένα και διαθέτει σχετικές φόρμες/ έντυπα. Για τα αιτήματα σας απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης η επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO). Η κλινική θα ανταποκριθεί στην Αίτησή σας, εάν δηλαδή καθίσταται δυνατή η όχι η ικανοποίηση του αιτήματος σας, και θα σας παραδώσει τις ζητούμενες τεκμηριωμένες πληροφορίες, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων που η κλινική διαχειρίζεται, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτηθεί,. Η κλινική θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός 30  ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (email : complaints@dpa.gr), ενώ επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η Κλινική δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει απλά ή ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα του Ασθενούς / νοσηλευόμενου  (Προσωπικά στοιχεία, ΑΜΚΑ, ιατρικά αρχεία, συνταγογράφησης  κ.λ.π) αλλά και απλά προσωπικά δεδομένα άμεσα ασφαλισμένου προς: α)  Δημόσια, εθνικά & ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικούς φορείς (πχ ΕΟΠΠΥ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ) και Υγειονομικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή των Ιατρικών Υπηρεσιών της κλινικής ή και στην έκδοση δικαιολογητικών υγείας/ κοινωνικής ασφάλισης και διαχείρισης πληρωμών, β)  ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, γ) ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιστήμονες που συμβάλλουν στην εκτέλεση  ιατρικού έργου σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών υγείας (αποστολή στοιχείων, βιολογικών δειγμάτων σε συμβεβλημένα διαγνωστικά & βιοχημικά  εργαστήρια), δ) οργανισμούς και υπηρεσίες που συλλέγουν στοιχεία για στατιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς (Στατιστική υπηρεσία, Ινστιτούτο υγείας παιδιού, πανεπιστήμια κτλ.), ε) τις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής τυχόν αξιόποινων πράξεων, στ) Δημόσια νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, μονάδες αιμοδοσίας όπου απαιτείται άμεση  κοινοποίηση ιατρικών δεδομένων & παροχή πληροφοριών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών Πχ διαμετακομιδών, άμεσης μετάγγισης αίματος κα., ζ) τον Νομικό σύμβουλο της κλινικής προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την εταιρική φήμη της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε. των επιστημονικών υπευθύνων, του προσωπικού της κλινικής και των πελατών μας, καθώς και για την είσπραξη και εξόφληση οφειλών πελατών και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας, θ)  τις φορολογικές αρχές για το σκοπό του δημόσιου φορολογικού ελέγχου (π.χ. ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ), όπου πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών συνιστά νόμιμο σκοπό επεξεργασίας, εφόσον προβλέπεται σχετική αρμοδιότητα των αρχών στη σχετική νομοθεσία. Για την επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται η έκδοση άδειας προς το νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται και το νοσηλευτικό ίδρυμα από την υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως τους ασθενείς. Αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 82 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ.3 του ν.3986/2011. . Η Κλινική καθώς και κάθε τρίτος πάροχος ή οργανισμός που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία ολοκλήρωσης της παροχής των Ιατρικών Υπηρεσιών (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνεργαζόμενα με τη κλινική πιστωτικά ιδρύματα,  Οργανισμοί, ΕΟΠΠΥ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ κ.λπ) έχουν δικαίωμα να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με τον νοσηλευόμενο / ασθενή και σχετικά με τις ιατρικές πράξεις, συνταγογραφήσεις και νοσήλεια που τον αφορούν και για τον σκοπό αυτό ο πελάτης/ νοσηλευόμενος παρέχει ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή του.  Η Κλινική δεν  παρέχει Προσωπικά και ιατρικά δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος, επιχείρηση, οργανισμό, φορέα, για σκοπούς επιστημονικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και μάρκετινγκ, πέραν των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Η κλινική δεν διεξάγει μαζικές προωθητικές ενέργειες και προγράμματα επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα κάνοντας χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  Η Κλινική Ελπίδα οφείλει να τηρεί έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία με τα δεδομένα των ασθενών, των στοιχείων νοσηλείας και των ιατρικών πράξεων  που εκτελούνται εντός της κλινικής για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005) : Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση οριστικής περάτωσης του ιατρικού έργου και εξαγωγής του ασθενούς, η κλινική  οφείλει να τηρεί τα εκ του νόμου απαιτούμενα δεδομένα και τον Ιατρικό Φάκελο νοσηλείας για όσο χρόνο προβλέπεται. Η πρόσβαση και τα δικαιώματα του νοσηλευθέντα έναντι των δεδομένων αυτών προσδιορίζεται από την νομοθεσία. Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τον ΚΦΑΣ.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η κλινική Ελπιίδα πέραν της παρούσας πολιτικής απορρήτου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, εφαρμόζει επίσης και ολοκληρωμένη Πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών με πεδίο τις παρεχόμενες ιατρικές / νοσηλευτικές υπηρεσίες και την διασύνδεση της με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα συστήματα Ασφαλιστικών ταμείων  και δημόσιων υπηρεσιών. Η Κλινική εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες ασφάλειας των ψηφιακών και φυσικών αρχείων της και ένα σύνολο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, ενώ εκπαιδεύει και το προσωπικό της σε σχετικά αντικείμενα. Συνιστάται στους νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους να πληροφορηθούν σχετικά με την πολιτική  Ασφαλείας των πληροφοριών που εφαρμόζει η Κλινική, καθώς και τον κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζει το προσωπικό και οι συνεργάτες της. Η ενημερωτική ιστοσελίδα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα, περισσότερες πληροφορίες  για την χρήση των οποίων αναφέρονται στην Πολιτική Cookies που διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Η Κλινική τηρεί όλα τα αρχεία της (ψηφιακά και φυσικά) στις εγκαταστάσεις της και δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που να σχετίζονται με την επεξεργασία και φύλαξη δεδομένων (πχ Servers, cloud, Αποθήκες αρχείου, θυρίδες κτλ). 

 

COOKIESINTERNET TAGS Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Οι Ιστοσελίδες της Εταιρείας χρησιμοποιούν cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την ομαλή λειτουργία των Ιστοσελίδων, με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Για την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στις Ιστοσελίδες, του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή/ και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πλοήγησης ή/ και χρήσης των Ιστοσελίδων της Εταιρείας.

Για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την γλώσσα που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης), έτσι ώστε να αποφύγετε να πληκτρολογήσετε ξανά ορισμένα δεδομένα.

Για τη βελτίωση της απόδοσης ή/ και ασφάλειας των Ιστοσελίδων.

Για την παροχή περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο περιηγείστε ή/ και χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρίες.

Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούν οι Ιστοσελίδες της Εταιρείας είναι “persistent cookies” και “session cookies”. Επίσης, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στις Ιστοσελίδες, όπως “social media buttons”, τοποθετούν δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τον έλεγχο των οποίων δεν έχουν οι διαχειριστές των Ιστοσελίδων της Εταιρείας. Τα session cookies που χρησιμοποιούν οι Ιστοσελίδες της Εταιρείας διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης “browser”. Τα persistent cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας μέχρι να τα σβήσετε, ή μέχρι το προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των Ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/.

 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί επίσης “internet tags”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στις Ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι, μέσω των “internet tags” και των cookies, ΔΕΝ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

 

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων στο διαδικτυακό τόπο

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν ζητήσετε να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από την Εταιρεία μέσα από το διαδικτυακό μας τόπο

- Όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ ειδήσεων της Εταιρείας.

- Όταν εγγραφείτε και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

- Όταν συμμετέχετε με τη θέλησή σας σε υπηρεσίες υγείας και προγράμματα υγείας της

Εταιρείας.

- Με την χρήση “Cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών όπως έχει αναφερθεί παραπάνω

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ανά περίπτωση περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

- Λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση: διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (“e-mail”).

- Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό αποκλειστικά και μόνο:

- την εξατομικευμένη πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών,

-την παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του χρήστη,

- τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας,

- την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών καθώς και την απευθείας επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση για νέες υπηρεσίες υγείας της εταιρείας (εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεση από τους χρήστες).

Η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους συνεργαζόμενους φορείς θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των ιδίων των επισκεπτών/ χρηστών. Η συγκατάθεση του χρήστη ζητείται ρητά, κατόπιν ενημέρωσης για τους σκοπούς και την νομική βάση για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.  Γραφείο Κίνησης: 2351077777

Υπεύθυνος Ασφαλείας Δεδομένων (DPO) :Τσακιρίδης Δημήτριος, dtsakiridis@dposervices.gr, τηλ.: 697910820